Instrumentais

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 

 Eddie Duchin       Eduardo Lages     
 Enrique Chia       Ernesto Cortazar